สุภาษิตรอบโบสถ์

01-กกชตายปลายชเปน

สุภาษิตรอบโบสถ์ หลายๆ ท่านที่ได้มีโอกาสแวะมาที่วัด คงต้องไม่พลาดเดินชมภาพต่างๆ รอบโบสถ์ซึ่งเป็นภาพสุภาษิตสอนใจที่หาดูได้ยากยิ่ง

01-กกชตายปลายชเปน.jpg 02-จงควายเขาไฟ.jpg 03-ไสชางเขาตม.jpg

04-ตายผอนสง.jpg 05-หนาไหวหลงหลอก.jpg 06-คนกลวผ.jpg

07-ชาวนากบงเหา.jpg 08-เปาปใหควายฟง.jpg 09-ตาบอดคลำชาง.jpg

10-ลงปดหปดตา.jpg 11-ปลอกสามอน.jpg 12-คนเปาสาก.jpg

13-ไหวพระไมถกท.jpg 14-สาวไสใหกากน.jpg 15-คนครงคน.jpg

15-คนครงคน2.jpg 16-หวลานไดหว.jpg 17-วงหนเงา.jpg

18-หนหลงใหวด.jpg 19-หนเสอปะจรเข.jpg 20-เตาสงสารง.jpg

21-กงกาไดทอง.jpg 22-ยกษสามหวกนคนพระเณร.jpg 23-คนขหลงเสอ.jpg

24-ววสนหลงหวะ.jpg 25-คนเหนอโลก.jpg 26-ลงไดมะพราวแหง.jpg

27-คางคกขนวอ.jpg 28-ถมนำลายรดฟา.jpg 29-ความรทวมหวเอาตวไมรอด.jpg

30-หากนใกลปากเหว.jpg 31-โตขางเดยว.jpg 32-คนแบกโลก.jpg

33-นกสองหว.jpg 34-หงษหามเตา.jpg 35-ขชางจบตกแตน.jpg

36-หนกดพระไตรปฏก.jpg 37-หาบชางชาแมว.jpg 38-ขวางเรอนำเชยว.jpg

39-คนแหยรงแตน.jpg 40-รองใหอยากไดเดอน.jpg 41-คนหามโลก.jpg

42-ไมรจกพอ.jpg 43-ปดทองหลงพระ.jpg DSC05054.jpg

DSC05055.jpg DSC05056.jpg DSC05057.jpg

คนแบกโลก.jpg คำสอนหลวงพอชา01.jpg ยอมเปนไปตามบญ01.jpg

สามบวงผกรด.jpg เปรต001.jpg