ประวัติพระครูโพธิวนานุรักษ์(วรรณจิตต์ ชิตมาโร)

prakru

พระครูโพธิวนานุรักษ์
(วรรณจิตต์ ชิตมาโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์)